Lhom Pâng yu lhê

Zaiwâ Chyúmlaiká Hpuq Komiti 

Shansu South, Myitkyina

Wunpóng Zaiwâ Laili Laiká eq Htûnghking Hpúng Chyung Wap 

Shitapru, Myitchyînâ

alhô

Laiká Bùk Amyû Myû 

Laiká bùk kuq

Chyúmlaiká Eq Sêng é Pé

Chyúmlaiká kuq

Mahkôn Amyû myû (Music)

Music alhô

Htê Htoq Alhô Duì (Video)

htê htoq alhô duì kuq

Youtube

Youtube kuq

Jàk Chûng Zè Pé

Apk kuq

Lù Pyô wàp

Wungpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp mai lhom pâng yu lhê ô.

Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp shî gi, Wunpóng Zaiwâ zowuî lhúnglháng bâng é matú, sâng-hi wó saî htoq tô é nghut lhê.

Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp mai, Zaiwâ zôwui é, Chyoiyúng Chyúmlaiká, Zaiwâ laiká, htûnghking, labaû, mhô-myi shindâm, mahkôn, htê htoq alhô duì pé eq lùdang ajà jà lé wó myang nghap sê yù râ nghut lhê. Haû mù, myìt lom é bang bànshoq lé, Wunpóng Zaiwâ Maulat Lù Pyô Wàp shí má wang wú râ matú, gabú myìt mai lhom pâng yu lhê ô! 

Verse of the day

Nungmoq é gungdu gi, Garai Gasâng chyáng mai nungmoq wó yû bê nghut é, nungmoq má lúng nyi é Chyoiyúng Woi-nyí é noqkuq yhûm nghut é lé, nungmoq a sé kô lhú? Nungmoq gi, yhumsîng gùng lé sing é bang a nghut. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, ahpau ralhum byi mù wui hpyit tô é hui bê bang nghut akô. Haû mù luî, nungmoq é gungdû èq, Garai Gasang lé, hkunggâ é hkyô shit nyî keq.

Korinhtuq Pê Chyáng Hî Dàm Hun Kat É Laiká 6:19

Lukaq É Gabú Danglù Laiká Mâ É Mhô-myi Pé  

Gabú hpo lùdang laiká bùk 4 buk mâ é Lukaq é Gabú danglù laiká má kâ tô é hkyô lé chôm mhoq yù sháng

Lù Dang Asik

ZBTC mai zui saî nyi é múzó pé

 

Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti (ZBTC)  ahkaû má, Team 2 lhum jòq lhê. Translation team eq literacy team nghut lhê. <<Xoq Nghap Râ>>