ZBTC é Hkyô

 Zaiwâ Chyúmhpuq Komiti gi, KBC ahkaû má zui saî nyi é nghut lhê. Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti lé a-ô mâ é eq rajung za hpông to  mù, zui saî nyi lhê. 

 09255145898 -  Hpt. Chúmlùt Tû Lum _Rûng ùp

09400046857 –  Srm. Chúmlùt Ban Htáng _Literacy manager

09420247753 – Sr. Gun Sêng _ Bible ranslator

ZAIWÂ CHYÚMHPUQ KOMITI

ZBTC

 1. Srm. Dòqshi Hkón Tsín             Uchyûng

 2. Rev. Chúmlùt Brang Óng          Tê Uchyûng

 3. Rev. Chúmlùt Gám Mó             Mû Sîng

 4. Sará Hpauyû Ong Myat              Tê Mû Sîng

 5. Hpt. Chúmlùt Tû Lum               Sutzùm/Rûng ùp

 6. Rev. Chyín-yû Zau Lón             Alû hô wò yù

 7. Rev. Jangmó Gám Mó               Komiti malôm

 8. Srm. Zunwà Bok Nû                  Komiti malôm

 9. Rev. Dùmdoq No Dîn                Komiti malôm

 10.  Sará Zìnghtûng Kúm Shong     Komiti malôm

 11.  Zaiwâ Laili Laiká eq htûnghking Chyung wapdòq Mû Sîng       -  Komiti malôm
 12.  KBC Laili Laika Hteq Htángdìp ​​​​​​Magám Dàp Hpa-ón                    -  Komiti malôm

Zaiwâ Chyúm Hpuq Komiti (ZBTC)  ahkaû má, Team 2 lhum jòq lhê. Translation team eq literacy team nghut lhê.

 

Chyúm Laiká Hpuq Hpúng

1. Sará. Hpukón Làq Bok eq

2. Sará. Chúmlùt Gun Sêng 

dông hpuq lhik nyi lhê. 

Laiká Sé shoq Mhoq byi hpúng

Sr. Chúmlùt Nóng Làt (Literacy Manager 2015-2019)

Srm. Chúmlùt Ban Htáng

Sr. Chúmlùt Yakuq

Srm. wòqhkyûng Nang San Óng

Srn. Dumhpaû Nan ong

Srm. Lahtó Ja Shim

Srm. Lahpai Nang Bok

Sr. Muiho San Hpúng 

Sr.Hpukón Tû Nán

Sr. Jangmó Óng Nán

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.