(KG) zaiwâ sânghi tsáng mhoqchûng laiká pé

K.G sará pé chûng râ zaiwâ myíng eq sêng é hkyô shit laiká bùk eq mhoqchûng laiká pé

sara chung akuq( 1).jpg