Wúnpóng Zaizo Bummau

 Zaizo bummau
ZJ.jpg


Zawzô pé nyi é bum mau shut lo jé wú keq!  Teng za yhang myìt ngón hkyô wó râ nghut lhê.


Shî gi Wunpóng zaizo wuì nyi é Lashio mau má jòq é sân yúng dik é che nghut ri.


Shî gi Zaiwâ zô pé nyi byo gyó lo é apûn awang Sadûng mau mâ é Lângnòq


Shî gi Sá Mo mâ é xo hkong nghut lhê.


Shî gi Nbá pá mâ é zùmjàng eq che ralhum nghut ri.   

 
400 x300.jpg

Gabú myìt mai Hkàp te yu nyi lhê ô!!!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.