Zaiwâ Noqkuq Hkya-on Mahkôn Bùk (Fûng má kat chûng râ matú)

Shî gi, Zaiwâ Noqkuq Hkya-on mahkôn bùk nghut lhê. Pyàt má cháng mû, noqkuq ê kôlhang mahkôn bùk a kâm wàq é bang myô lhê. Haû mù, ó le ô é fûng má kat chûng luî Garai lé wó hkya-on râ matú nghut lhê. Fûng Mahkôn bùk wó kat yû râ matú í jâ dông kat tô lhê. Fûng version nyhûm bâng matú gi, ZaiwaMahkon app apk lhum lé choq yû aq. Haû a wó jáng, ZaiwaMahkon app apk v1 lé choq yû aq.
Downloads:

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.