Laiká Sé Shoq Mhoq Byi Hpúng

Psalm revision.jpg

Literacy Team gi, Hpuq tô é Chyúmlaiká lé rago wó nghap, sê nghap lò râ matú, laiká mhoq byî é múzó lé le zui saî nyi lhê. Laiká mhoq byî é hkyô má, Sará dùt é atsáng jé shoq mhoq byî nyi lhê.  Mhoq tô é laiká a tô myhí shoq nghap kún râ mhô-myi myo myo le kâ htoq mù, mau lat pé dông le, pyô byî nyi lhê. Sé nau é sû nyì jáng hkâ-nhám le mhoq byî nyi lhê. Sé nau é wà htum búgá pé mai xoq tuî lò jáng le ê châng mhoq byî lhê. Haû mù, mhoq yù naù bang gi, a-ô mâ é hkringdàt má wó xoq tuî lo lhê.

09255145898 -  Rûng ùp

09400046857 – Literacy manager


Laiká sé shoq mhoq byi hpúng mai zui saî nyi é mú zó pé gi, 

Laiká mhoq byî é hkyô

- primer

- post primer

- transfer primer 

-Alhpabet 

Scripture Use workshop

Audio Bible listening Group 

Writer workshop

teacher Training (Primer level, Post primer level)

Artist Workshop

Composing Workshop

Material Development workshop

Ethno art workshop

Christian Strengthening Family 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.