Zaiwâ laiká jàk ká chûng zè
Shî gi, Zaiwâ laiká wó kâ chûng râ matú ra ahkyàk é chûng zè nghut lhê. Shí su lé náng é Laptop, computer má akat tô é nghut jáng Zaiwâ myíng, htê dông a wó bàt , a wó ká râ nghut lhê. Haû mù, zaiwâ dông ká râ nghut jáng "Zaiwâ Font" kat to râ lhê. Kâ chung é hkûn, 2 myû dông wó kâ chung lhê.

Download:  

Backword èq ká râ nghut jáng

á= {[+a

à =" '+a

â = . > eq shift +a

Unicode èq ká râ nghut jáng

á =  a + {[

à =a + " '

â = a+ . > eq shift

ZJ.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.