Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (computer)

Zaiwâ Chyúmlaiká jàk chûng zè (computer) matú choq yù àq. 

Zaiwâ chyúm laiká jàk (computer)  chûng zè nghut lhê. Shí lhum gi computer má za ge kut lhê. Shí sû lé gi, ó le ô é Computer má kat to luî, Chyúmlaiká lé luì za wó ho nghap râ matú le nghut lhê. Mungdang hen lajâng é hkûn nghut nghut Nùmnáng pé lé le yhûmsîng dé byi nau é Chyúm bun pé lé kâ kûn nyì nó a râ é za, kû yù mù, wó wàq kat lhê. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.