Garaî é Hkyô Mhô-myi pé

 

Gabú hpo Lùdang  

Yubàk bo é shinggyím waxâng zô pé gi, myìt myòq byù hkyô a jòq é bang nghut kôlhang, Yesuq é yánmai ngá-nhúng gi, hkyiyu é jeju wó hkam yù bê. 

Garaî é hkyô mhô-myi shindâm pé

Hpânsû Garai ngu é lé sé nau é bang chyat nghut ri. Ra-am gi, hpânsû nghu é lé sê to luî, a hkàp yu é bang nyi é su, lùmjíng é bang le nyi lhê. Chyúm Mungdang má gi, Yhangzo lé lùmjíng sû za shèq Sumsíng mûngdan wó wàng râ nghut lhê. 

 

Lukaq É Gabú Danglù Laiká Mâ É Mhô-myi Pé  

Gabú hpo lùdang laiká bùk 4 buk mâ é Lukaq é Gabú danglù laiká má kâ tô é hkyô lé chôm mhoq yù sháng