Hpàqchyî yù râ mhô-myi

Jong a kâm dòq é Zau Gûn • Yháng Nhik Tâng • Alìk yù râ mhô-myi • Hpàqchyî eq sêng é mhô-myi • Asop é mhô-myi • I-myìt a hing é Dí Bung • Yhangzô é yánmai nùng ngham wó é hkyô

Shí laiká bùk pé nghap é yánmai, zoshâng wuì hpàqchyî jàt lò mù, byù nyì byù yap hkyô má le hkak lò râ nghut lhê.